Logg på din Motei-konto

Terms of Service

Motei AS (”Motei”) leverer et nettbasert system (heretter omtalt som ”Tjenesten”) for å legge til rette for handel innen mote ved å bringe sammen varetilbydere og deres potensielle kunder (heretter referert til som ”Brukeren”) Tjenesten gjør det mulig for varetilbydere å nå ut til en større kundegruppe. Bruken av Tjenesten reguleres av nærværende brukeravtale (”Vilkårene”).

 

1. Aksept av Vilkårene

Ved enhver bruk av Tjenesten eller annen avledet bruk av Tjenesten samtykker Brukeren til Vilkårene.

 

2. Endringer i Vilkårene

Motei forbeholder seg retten til å endre og oppdatere Vilkårene. Alle endringer og oppdaterte versjoner av Vilkårene vil bli gjort tilgjengelig på: http://www.motei.no/page/terms. Brukeren har selv ansvar for å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende Vilkår. Motei gjør videre Brukeren oppmerksom på at enhver bruk av Tjenesten etter at en oppdatering eller endring av Vilkårene har funnet sted, anses som en aksept av endringen.

 

3. Brukeren må være en juridisk eller en fysisk person. Kontoer registrert av automatiserte systemer er ikke tillatt.


4. Brukeren må registrere sitt korrekte og fullstendige juridiske navn, en gyldig e-postadresse, samt eventuelle andre opplysninger som kreves for å fullføre registreringsprosessen.

 

5. Innloggingskontoen kan bare brukes av Brukeren.

 

6. Brukeren har ansvaret for å påse at brukernavn og passord for sin konto ikke kommer på avveie. Motei er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følge av kundens manglende overholdelse av denne forpliktelsen.

 

7. Brukeren er ansvarlig for alt innhold og all aktivitet som skjer på Brukerens konto (selv om innholdet er publisert av andre brukere som har tilgang til kontoen, eller på Brukerens underkontoer).

 

8. Brukeren skal ikke:

a) Endre, forsøke å endre, forstyrre, skaffe eller forsøke å skaffe seg urettmessig tilgang til Tjenesten, dens programvare, brukergrensesnitt eller andre opplysninger som kan være lagret i Tjenesten.

b) Distribuere eller forsøke å distribuere noe av innholdet i Tjenesten. Med innhold forstås Tjenestens programvare, script eller annet materiale brukeren kan se ved bruk av Tjenesten.

c) Trenge gjennom eller forsøke å trenge gjennom sikkerhetsrelaterte funksjoner herunder, men ikke begrenset til, beskyttelse av innhold og andre opplysninger lagret i Tjenesten.

d) Overdra eller forsøke å overdra, overføre, selge eller gi uvedkommende tilgang til Tjenesten.

e) Benytte Tjenesten til noe annet enn dens formål.

f) Endre, kopiere, lage avledete verk av Tjenesten eller dens innhold, redistribuere, underlisensiere, publisere, rekonstruere eller på noen annen måte forsøke å endre eller rekvirere kildekoden til Tjenesten.

 

9. Ethvert brudd eller forsøk på brudd på de ovennevnte bestemmelsene vil anses som misbruk av Tjenesten, og kan føre til at brukeren blir utestengt fra Tjenesten, midlertidig eller permanent etter Moteis skjønn, samt medføre erstatningsansvar over- for Motei.

 

10. For Brukere av Premium-Tjenesten (som definert i separat avtale mellom Brukeren og Motei) gjelder i tillegg følgende vilkår:

a) For å benytte Premium-Tjenesten må Brukeren betale for kostnader knyttet til bruken av Tjenesten via tilsendt faktura eller med registrert betalingskort.

b) Motei vil fakturere Brukeren fortløpende forskuddsvis etter utløp av hver forhåndsbetalte periode eller debitere registrert be- talingskort forskuddsvis for bruk av Premium-Tjenesten.

c) Brukeren må påse at de betalingsopplysninger som er oppgitt til Motei er korrekte og at kreditt-/debetkort tilhører Brukeren, samt at det er tilstrekkelig dekning eller kreditt til å dekke kostnader ved bruken av Tjenesten. Ved forsinket betaling eller man- glende dekning på Kundens oppgitte betalingskort vil det påløpe purre- og inkassogebyrer i samsvar med inkassoloven. Dersom et betalingsmislighold varer i tre måneder, vil Brukerens konto automatisk endres til Basic-konto.

d) Motei forbeholder seg retten til å kontrollere de betalingsopplysninger som blir oppgitt av Kunden. Alle betalingsopplysninger vil bli lagret på en sikker måte. Kredittkortopplysninger som innhentes elektronisk vil bli SSL-kryptert.

e) Prisene på alle tjenester kan endres med 30 dagers varsel. Prisendringer vil varsles pr. e-post og direkte i Tjenesten.

f) Motei står ikke ansvarlig overfor Brukeren eller noen tredjepart for endringer i Tjenesten, prisendringer, suspensjon eller opphør av Tjenesten.

 

11. Varighet, avbestilling og oppsigelse:

a) Brukeren kan avslutte sin konto når som helst ved å sende en e-post til kontakt@motei.no.

b) Beløp innbetalt av Brukere av Premium-Tjenesten vil ikke bli refundert ved oppsigelse.

c) Ved misbruk av Tjenesten har Motei etter eget skjønn rett til å suspendere eller avslutte Brukerens konto og nekte enhver nå- værende eller fremtidig bruk av Tjenesten, eller noen annen tjeneste levert av Motei,. Ved en oppsigelse av Tjenesten vil Bruke- rens tilgang til kontoen bli deaktivert. Motei forbeholder seg i disse tilfellene retten til å slette Brukerens innhold fra Tjenesten.

 

12. Endringer i Tjenesten

Motei forbeholder seg retten til å endre eller stanse Tjenesten eller deler av denne. Ved en stansing av Tjenesten vil Brukeren bli varslet pr. e-post.

 

13. Immaterielle rettigheter

Motei innehar samtlige opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten. Brukeren er selv ansvarlig for at verken Brukeren selv, eller annen med Brukerens brukernavn og passord, benytter Tjenesten i strid med åndsverksloven eller til annen lovstridig virksomhet. Brudd på dette inkluderer blant annet nedlastning av innhold, kopiering, distribusjon av innhold, tilgjengeliggjøring av innhold på annet vis eller offentlig visning av innhold. Brudd på denne bestemmelsen kan være straffbart samt medføre erstatningsansvar for brukeren.

 

14. Øvrige bestemmelser:

a) Brukerens benyttelse av Tjenesten skjer på egen risiko. Tjenesten leveres ”som den er”.

b) Teknisk støtte er tilgjengelig via Motei.no.

c) Brukeren er innforstått med at Motei bruker tredjepartsleverandører og hosting-partnere for å tilby nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagring og relatert teknologi som kreves for å gjøre Tjenesten tilgjengelig.

d) Brukeren må ikke endre, tilpasse eller hacke Tjenesten eller endre en annen nettside slik at den feilaktig antyder at den er forbundet med Tjenesten eller noen annen tjeneste levert av Motei.

e) Verbale, fysiske, skriftlige eller andre overgrep mot Motei sine brukere, ansatte, medlemmer, administratorer eller andre brukere av Tjenesten vil resultere i umiddelbar opphevelse av Brukerens konto.

f) Brukeren forstår at den tekniske behandlingen og overføringen av Tjenesten, inkludert Brukerens innhold, kan overføres ukryptert og involvere overføringer over ulike nettverk, og endringer for å tilrettelegge og tilpasse tekniske krav for tilkobling til nettverk eller enheter.

g) Brukeren skal ikke laste opp, poste, eller sende uønsket e-post, SMS, eller ”spam”-meldinger ved bruk av Tjenesten.

 

15. Motei garanterer ikke at:

a) Tjenesten vil oppfylle Brukerens spesifikke krav.

b) Tjenesten vil være uavbrutt, sikker eller feilfri.

c) Resultatene som oppnås ved bruk av Tjenesten vil være nøyaktige eller pålitelige.

d) Kvaliteten på alle produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale som er kjøpt eller innhentet av Brukeren via Tjenesten vil oppfylle Kundens forventninger.

e) Eventuelle feil i Tjenesten vil bli korrigert.

 

16. Behandling av personopplysninger

Motei behandler all informasjon som kan knyttes til Brukeren i overenstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende for- skrift. Brukeren samtykker herved i at Motei behandler personopplysninger om Brukeren, jf. personopplysningsloven § 8 første alternativ, og at Motei benytter de opplysningene som Brukeren har registrert i forbindelse med Tjenesten til direkte eller indirekte markedsføringshenvendelser. Videre samtykker Brukeren i at de registrerte data kan benyttes til statistikk, til internt bruk eller overfor tredjepart godkjent av Motei. Brukeren har rett til å kreve innsyn iht. personopplysningsloven § 19 første ledd bokstav e jf. § 18 annet ledd.

 

17. Ansvarsbegrensning

a) Motei gir ingen garantier for Tjenestens innhold, funksjon, tjenester, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet, sikkerhet el.l. og fraskriver seg, så langt loven tillater det, ethvert ansvar i forbindelse med Brukerens bruk av Tjenesten.

b) Så langt loven tillater det er Motei ikke ansvarlig for eventuelle tap som oppstår som følge av bruk av Tjenesten og under en- hver omstendighet er Motei sitt ansvar begrenset til direkte tap.

 

18. Mislighold

Motei kan heve avtalen dersom det foreligger et vesentlig mislighold av avtalen. Den part som ønsker å heve avtalen må imidlertid varsle den andre part før heving finner sted, og gi den misligholdende parten en rimelig frist til å rette på forholdet. Dersom forholdet ikke rettes innen fristen, har den annen part rett til å heve avtalen. Et betalingsmislighold som strekker seg over tre måneder, vil alltid regnes som et vesentlig mislighold, uavhengig av om det er gitt varsel om heving eller ikke. Et vesentlig mislighold gir Motei rett til å heve avtalen og stoppe leveransen av Tjenesten umiddelbart. Denne klausulen begrenser ikke Motei sin rett til å si opp Tjenesten i henhold til klausul 11 c).

 

19. Tvisteløsning

Enhver tvist som måtte oppstå mellom Brukeren og Motei reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres ved de ordinære domstolene, Oslo tingrett vedtas som rett verneting.

 

20. Kommunikasjon og kontaktopplysninger

Alle henvendelser fra Brukeren vedrørende Vilkårene mv. skal sendes skriftlig til Motei pr. post eller pr. e-post til:

Adresse:

Motei AS
Vibes Gate 8b, 0356 Oslo

E-post:

kontakt@motei.no